Sankcje dla hałaśliwych sąsiadów w ROD

Strona główna » Prawo w PZD »  » 

Jak oceniać postępowanie działkowca, który notorycznie zachowuje się bardzo hałaśliwe na swojej działce? Jakie działania powinny być w takiej sytuacji podjęte przez władze ROD?

Hałas powodowany przez działkowca na terenie działek rodzinnych nie powinien przekraczać przeciętnej miary wynikającej z charakteru ogrodów działkowych.
Przekroczenie tak ustalanej „przeciętnej miary” prowadzi do niedozwolonego naruszenia prawa sąsiadów do niezakłóconego korzystania ze swojej działki. Należy podkreślić, że jest to podstawowe prawo przysługujące każdemu działkowcowi, czego wyrazem jest jego zamieszczenie w § 14 statutu PZD.

Z prawem tym korespondują dwa obowiązki spoczywające na sąsiadach.

Po pierwsze, są zobowiązani do korzystania z działki w taki sposób, aby nie stwarzać utrudnień w korzystaniu z działek przez są siadów (§ 124 regulaminu ROD).

Po drugie zaś, obowiązani są nie zakłócać spokoju swoim sąsiadom (§ 132 ust. 1 pkt 2 regulaminu ROD).

W konsekwencji naruszenie tych obowiązków uprawnia działkowca do żądania zaniechania bez prawnych działań. Jeżeli zatem hałas pozostający w związku z postępowaniem sąsiada stwarza utrudnienia w korzystaniu z działki lub zakłóca spokój, to działkowiec może zwrócić się do zarządu ogrodu o podjęcie działań zmierzających do ukrócenia takiego stanu rzeczy. Trzeba bowiem zaznaczyć, że w takiej sytuacji organ ten jest zobligowany do pisemnego wezwania członka Związku do usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień pod rygorem zastosowania jednej z kar porządkowych, a w dalszej kolejności – nawet pozbawienia członkostwa PZD i prawa użytkowania działki.

Wynika stąd, że właściwym organem do załatwiania spraw hałasu i spalania jest zarząd ogrodu, który jest wybierany przez ogół działkowców m.in. po to, aby w ich imieniu czuwał nad przestrzeganiem prawa obowiązującego w ogrodzie działkowym.
Nie powinien zatem ignorować naruszeń prawa oraz lekceważyć interwencje działkowców. W takich sytuacjach ma bowiem obowiązek sprawę zbadać, podjąć odpowiednie decyzje i skutecznie je wyegzekwować
.
Tomasz Terlecki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.