Porady finansowe

Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie przypomina, że w 2016 r.
każde zadanie inwestycyjne lub remontowe w ROD powinno być realizowane zgodnie z zapisami Uchwały nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 01.10.2015  r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych.

 

 Druki do pobrania:

Uchwała nr 14/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w  PZD

Uchwała nr 253/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r.w sprawie czasowego zajęcia terenu ROD

Uchwała nr 255/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad i kryteriów udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych z krajowego i okręgowego Funduszu Rozwoju ROD

Uchwała nr 256/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania i zwrotu pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD

 

Uchwała nr 258/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD, nadzoru ich wydatkowania oraz rozliczania

 

Zasady i kryteria udzielania i rozliczania dotacji z okręgowego Funduszu Rozwoju ROD udzielanych przez Prezydium OZ PZD rodzinnym ogrodom działkowym funkcjonującym w Okręgu Lubelskim


Dziennik Trybuna: Nie daj się oszukać! Nie kupuj ponadnormatywnej altany w ROD

 

Zamieszkanie w altanach działkowych nie jest i nigdy nie było prawnie dozwolone. Osoby, które zdecydowały się na tak bezpardonowy krok i zbudowały altanę, której metraż znacznie przekracza dozwoloną powierzchnię zabudowy, a właściwie altanę, której wygląd bardziej przypomina dom mieszkalny, pilnie próbują pozbyć się kłopotu jaki sami sobie stworzyli. W prasie i w Internecie pojawia się coraz więcej ogłoszeń o sprzedaży „domów mieszkalnych” na terenie ROD w bardzo atrakcyjnej cenie. Niestety, często potencjalny nabywa nie ma nawet pojęcia w jakie wpada kłopoty. Nie wie również o tym, że będzie musiał ponieść konsekwencje bezprawnych działań poprzedniego właściciela. W efekcie zamiast domu w  atrakcyjnej cenie może wzbogacić się jedynie o niekończące się problemy.

Zamieszkiwania na terenie ROD zabrania ustawa z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, która w art. 12 mówi, że: „Na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej”. Niestety nie wszyscy działkowcy respektują te przepisy. I nie chodzi tutaj o osoby ubogie, które na kilku metrach kwadratowych próbują poradzić sobie z trudną sytuacją życiową, lecz o ludzi, którzy nie patrząc na innych działkowców, chcą nielegalnie mieszkać w wygodnym domu, nie bacząc na przepisy prawa. Mimo, że problem zamieszkiwania na terenie rodzinnych ogrodów działkowych nie przekracza w sakli kraju 1 %, nie można go przemilczeć. W przytłaczającej większości przypadków osoby mieszkające w  ROD to ludzie zamożni, którzy niecnie próbują wykorzystać przywileje przysługujące działkowcom. Są to osoby, które z działek stworzyły sobie prywatne folwarki z wystawnymi willami.

To nie jest stan rzeczy, który biernie można akceptować i wszyscy ci sprytni „działkowcy”, którzy myśleli, że nikt nie dopatrzy się popełnionych nadużyć, będą musieli ponieść konsekwencje. Wizja konieczności dostosowania swojej altany do parametrów określonych przez prawo, czyli 35 m², w przypadku gdy powierzchnia budynku kilkukrotnie przekracza te normy, jest nieuchronna.


Działki w ROD nie można kupić!

Zasadniczą kwestią jest forma nabycia praw do działki. Nie wystarczy bowiem samo „kupienie”, czyli przekazanie pieniędzy dla zbywcy. Szczegółowe zasady na jakich odbywa się obrót działkami są uregulowane w ustawie o ROD. Zgodnie z jej przepisami działkowiec może przenieść prawo do działki  na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej zamieszkałej na terytorium RP. Procedura przeniesienia prawa do działki jest taka sama dla wszystkich, niezależnie od tego, czy działkowiec chce przenieść swoje prawo na osobę bliską, np. matka na syna, czy na osobę z nim niespokrewnioną. Przeniesienie następuje w formie pisemnej umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi. W tym celu podpisy należy złożyć w obecności notariusza, żeby mógł on urzędowo potwierdzić ich własnoręczność. Nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Chodzi jedynie o to, aby autentyczność podpisów stron została poświadczona przez notariusza. Niezachowanie tej formy spowoduje nieważność umowy. Następnie należy złożyć wniosek do zarządu ogrodu o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki z  załączoną umową. Tylko taka procedura jest właściwa i zgodna z prawem. Należy bezwzględnie pamiętać, że niedostosowanie się do wskazanych wyżej wymogów spowoduje, że sporządzona między stronami umowa będzie nieważna. Jej zawarcie w inny sposób, np. przez umowę kupna-sprzedaży będzie traktowane tak, jakby w ogóle nie doszło do przeniesienia prawa do działki.

Konsekwencje zakupu ponadnormatywnej altany

W przypadku, kiedy w umowie zbywca działki oświadczył nieprawdę, ponieważ stwierdził, że altana działkowa ma dopuszczalne wymiary i działka zagospodarowana jest zgodnie z przepisami, naruszył prawo. Zarząd ogrodu uchwałą zatwierdza przeniesienie prawa do działki, dlatego powinien zbadać zgodność z prawdą oświadczeń złożonych przez strony w umowie. Wynika to z konieczności kontroli obrotu działkami, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ogrodu. Ponadto zarząd ROD musi mieć możliwość wyrażenia stanowiska w tej sprawie, dlatego powinien odmówić zatwierdzenia takiej umowy, jako ważny powód podając fakt, że zbywca oświadczył w umowie nieprawdę, ponieważ obiekty znajdujące się na działce są niezgodne z prawem. W takim przypadku, mimo, że kupujący pokrył koszty zakupu, nie nabędzie prawa do działki. Należy więc bardzo uważać i dokładnie sprawdzać zgodność z prawdą oświadczeń składanych przez sprzedających w umowie, aby nie zapłacić za coś, co powstało w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

Gdy zarząd ROD stwierdzi, że działkowiec wybudował, nadbudował lub rozbudował altanę działkową z naruszeniem obowiązujących przepisów, będzie on zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowanej altany działkowej, jeżeli naruszenia nie mogą zostać usunięte w inny sposób. Natomiast w przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, zarząd ROD, zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej, jakim jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Naruszenie stwierdzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej w trybie art. 36 ustawy o ROD.

Poza tym w przypadku wygaśnięcia prawa do działki działkowcowi nie przysługuje wynagrodzenie za obiekty, w tym również i altanę wybudowane niezgodnie z  prawem. Odszkodowanie za taką altanę nie przysługuje także w przypadku likwidacji ROD.

PZD ostrzega przed nieuczciwymi ogłoszeniami

Polski  Związek Działkowców ubolewa, że zdarzają się próby sprzedaży ponadnormatywnych altan z jednoczesnym wprowadzaniem w błąd potencjalnych kupców. Jednak PZD pragnie ostrzec wszystkich zainteresowanych przed takimi ogłoszeniami. Krajowa Rada PZD apeluje o  to w swoim Komunikacie w sprawie sprzedaży działek z ponadnormatywną altaną, z którym można zapoznać się na stronie internetowej pzd.pl.

Podkreślamy, że nigdy nie było i nadal nie ma możliwości zamieszkiwania na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.

AD/WZ

Załącznik plikowy do pobrania

20160307_DZIENNIK_TRYBUNA_NIE_DAJ_SIE_OSZUKAC!_f6f51.pdf