Zasady wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ROD Relaks Łęczna

Regulamin został opracowany ze względu na notoryczne łamanie regulaminów
i przepisów, które obowiązują każdego działkowca, a w szczególności właścicieli pojazdów mechanicznych. Nie można pozwolić na dewastację Naszego Ogrodu. Dzięki tym działkowcom musimy teraz powiedzieć „STOP”. To dzięki Wam- nagminnie łamiącym przepisy – musimy wprowadzić ten regulamin!

Dość samowoli i lekceważenia nas wszystkich.

Opracowanie tego regulaminu opiera się na przepisach: Regulamin ROD § 68, 69
i 70. Regulamin wjazdu pojazdami  mechanicznymi na teren ROD Relaks Łęczna zatwierdziło Walne Zebranie.

Zarząd ROD Relaks w Łęcznej wprowadza następujące zasady wjazdu, wyjazdu i parkowania pojazdów osobowych oraz innych pojazdów mechanicznych na teren Ogrodu.

Data wejścia w życie regulaminu: 20.04.2024 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Wjazd na teren ROD Relaks w Łęcznej dozwolony jest jedynie pojazdami mechanicznymi o całkowitej masie dopuszczalnej do 3,5 tony,
 2. Wjazd możliwy jest pojazdami dowożącymi do działki nawozy, ziemię, obornik, materiały budowlane, itp. lub odbierającymi z działki zbiory warzyw, owoców i inne towary lub rzeczy,
 3. W przypadku, kiedy na teren ROD Relaks w Łęcznej wjeżdża pojazd mechaniczny na zlecenie działkowca – wjazd musi odbywać się pod nadzorem działkowca, dla którego wykonywana jest dana usługa.
 4. Transport towarów masowych pojazdami mechanicznymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony jest dozwolony tylko za zgodą Zarządu ROD Relaks na podstawie wcześniej złożonego (najpóźniej trzy dni przed planowanym terminem wjazdu) i zatwierdzonego wniosku
 5. Uszkodzenia infrastruktury ogrodu działkowego, nawierzchni alejek, ogrodzeń, mienia wspólnego ogrodu lub mienia innych działkowców dokonane przez wjeżdżające lub wyjeżdżające pojazdy mechaniczne, zobowiązany jest naprawić na własny koszt działkowiec, który dokonał takich uszkodzeń lub na rzecz którego wjeżdżał lub wyjeżdżał pojazd.
 6. Bezwzględnie zakazany jest wjazd na teren ogrodu działkowego pojazdów takich jak: motocykle, skutery, motorowery, kłady (o pojemności skokowej powyżej 50 cm3). Jazda rowerem jest dozwolona.
 7. Bezwzględnie zabronione jest mycie, czyszczenie lub naprawianie wszelkich pojazdów mechanicznych na terenie ogrodu działkowego oraz na wydzielonych parkingach.

§ 2 Wjazd osób niepełnosprawnych

 1. Osobą niepełnosprawną w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności
  z samodzielnym poruszaniem się.
 2. Działkowcy niepełnosprawni ruchowo oraz osoby dowożące takich działkowców, mają prawo wjazdu na teren ogrodu działkowego pojazdami mechanicznymi, którymi dojeżdżają lub dowożą takie osoby do działki.
 3. Warunkiem uzyskania zgody na wjazd i parkowanie pojazdów samochodowych osób niepełnosprawnych jest złożenie do Zarządu Ogrodu, pisemnego wniosku wraz z potwierdzeniem o niepełnosprawności.
 4. Na podstawie wniosku i orzeczenia o niepełnosprawności, Zarząd Ogrodu wydaje „Zaświadczenie”, które należy umieścić w pojeździe w widocznym miejscu.
 5. Pojazd osoby niepełnosprawnej (lub po dowiezieniu osoby niepełnosprawnej do działki) może pozostać zaparkowany na terenie ogrodu pod warunkiem parkowania w obszarze działki, której użytkownikiem jest osoba niepełnosprawna. W przeciwnym wypadku każdorazowo pojazd wraca poza obszar ogrodu (np na teren ogólnego parkingu)

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Dopuszczalna prędkość na terenie ogrodu to 10 km/h. Ograniczenie prędkości ma na celu eliminację zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na ternie ogrodu i poruszających się ciągami komunikacyjnymi pieszo, w szczególności dzieci.
 2. Niestosowanie się do przepisów i regulaminu skutkować będzie odpowiednimi sankcjami, określonymi w Regulaminie ROD i przepisach związkowych.
 3. Kategorycznie zabrania się wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ogrodu w czasie wiosennych roztopów oraz po  długotrwałych i intensywnych opadach deszczu, potężnych nawałnicach, zalaniach bądź innych tego typu zdarzeniach.
 4. Postój samochodu w alejce ogrodowej należy ograniczyć wyłącznie do czasu załadunku, wyładunku, lub dowozu osoby niepełnosprawnej ruchowo.
 5. Parkowanie i postój pojazdów dozwolony jest wyłącznie na wyznaczonych miejscach postojowych.
 6. Działkowiec zobowiązany jest każdorazowo, przy wjeździe
  i wyjeździe, do zamknięcia bramy na klucz.
 7. W stosunku do działkowca, który będzie naruszał zasady Regulaminu wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodu, będą wyciągane kary regulaminowe, w tym wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej.
 8. Każde działania zmierzające do niszczenia zabezpieczeń na bramach wjazdowych obarczone będą bardzo poważnymi konsekwencjami łącznie
  z pozbawieniem praw do dzierżawy działki.

Zarząd ROD apeluje o poważne potraktowanie Regulaminu

Zarząd ROD Relaks Łęczna

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.